Wat is Osteopathie?

PuurOsteo is gevestigd in:
Brederostraat 3 - Nuenen
06-29409951   |   info@puurosteo.nl

De osteo­paat is opgeleid in het her­ken­nen van gele en rode vlaggen

Rode en gele vlaggen betreffen respec­tievelijk medische- en psycho­sociale sig­nalen die door zorg­verleners moeten worden opge­merkt en die aan­leiding moeten geven voor verwijzing naar een BIG geregi­streerde zorg­verlener, bijvoor­beeld de huisarts.

De regu­lering en het toe­zicht op kwaliteit zijn in handen van het Neder­lands Register voor Osteo­pathie: osteopathie-nro.nl U herkent een NRO gere­gistreerd osteo­paat aan de titel:
­D.O.-MRO

Alle in het NRO geregi­streerde osteo­paten vol­doen aan de vol­gende normen:

N

De osteopaat heeft een diploma van een NRO erkende opleiding Osteopathie.

N

De osteopaat voldoet aan de normen voor medische basiskennis.

N

De osteopaat werkt in een goedgekeurde praktijk.

N

De osteopaat is gemiddeld minstens 10 uur per week praktiserend als osteopaat.

N

De osteopaat werkt volgens de normen van de beroepsgroep. Deze normen komen o.a. tot uiting in de beroepscode, het beroepscompetentieprofiel en (vakinhoudelijke) richtlijnen.

N
De osteopaat doet actief aan (geaccrediteerde) deskundigheidsbevordering (160 uur per 5 jaar)
N

De osteopaat levert zorg volgens de Algemene Voorwaarden Osteopathie: link naar av

N

De osteopaat neemt deel aan de centrale Klachten- en Geschillenregeling. link naar k&g

N

De osteopaat heeft een beroepsaansprakelijkheids-verzekering.

osteopathie behandeling bij kind met buikpijn en hoofdpijn
osteopathie behandeling bij vrouw met pijn in haar nek
met osteopathie weer soepel en pijnvrij bewegen
behandeling bij huilbaby met krampjes