PuurOsteo is gevestigd in Paramedisch Centrum Stiphout – Dorpsstraat 51 – Helmond
Ikigai – centrum voor vitaliteit – Brederostraat 3 – Nuenen |   06-29409951   |   info@puurosteo.nl

PuurOsteo is gevestigd in:
Paramedisch Centrum Stiphout

Dorpsstraat 51 - Helmond
Ikigai - centrum voor vitaliteit
Brederostraat 3 - Nuenen
06-29409951   |   info@puurosteo.nl

PRIVACY VER­KLARING PUUROSTEO
PRAKTIJK VOOR OSTEO­PATHIE

Procedure Algemene ver­ordening gegevens­bescher­ming (AVG).
Deze proce­dure be­schrijft op welke wijze binnen de praktijk PuurOsteo vol­daan wordt aan de ver­eisten van de AVG. 

PuurOsteo, geves­tigd aan
Para­medisch Centrum Stiphout
Dorpsstraat 51
5708 GD Helmond
+31629409951
www.puurosteo.nl
info@puurosteo.nl
is verant­woordelijk voor de ver­werking van persoons­gegevens zoals weer­gegeven in deze privacy­verklaring.

Postadres:
Barbara van der Leij
Beukenlaan 95671 AH Nuenen
Barbara van der Leij is de Functio­naris Gegevens­bescher­ming van Puur­Osteo.
Zij is te bereiken via bvanderleij@gmx.net of +31653886819.

Persoonsgegevens die wij verwerken
PuurOsteo verwerkt uw persoons­gegevens door­dat u gebruik maakt van onze dien­sten en/of omdat u deze zelf aan ons ver­strekt.

Hier­onder vindt u een over­zicht van de persoons­gegevens die wij ver­werken:
• Voor- en achter­naam
• Geslacht
• Geboorte­datum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoons­gegevens die u actief ver­strekt bijvoor­beeld door een profiel op deze web­site aan te maken, in corre­spondentie en tele­fonisch.

Bijzondere en/of gevoe­lige persoons­gegevens die wij ver­werken
PuurOsteo ver­werkt de volgende bijzon­dere en/of gevoel­ige persoons­gegevens van u:
• gezondheid, medische gegevens
• Burger­service­nummer (BSN)

Deze persoons­gegevens kunnen op volgende manie­ren worden inge­wonnen: Ener­zijds door de klant zelf online ver­strekt door het invullen van het eigen elek­tronisch patiënten­dossier met behulp van Crossuite. Ander­zijds door het intake gesprek wat u met uw osteo­paat heeft, hij zal vanuit dit gesprek de rele­vante infor­matie in uw dossier opnemen. Indien de klant actief gebruikt maakt van digitale commu­nicatie (bijvoor­beeld whats app of SMS) kan niet-medische informatie, bijvoor­beeld het maken van afspra­ken of het op­sturen van NAW gegevens, op deze manier plaats vinden. Indien de klant actief gebruik maakt van deze commu­nicatie­vorm wordt dit als toe­stemming gezien.

Buiten de infor­matie vanuit de intake proce­dure zal uw osteo­paat ook een verslag maken van ieder consult dat u heeft gehad. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden. Dit gebeurd door middel van Crossuite. PuurOsteo is een gebruikersovereenkomst aangegaan met Crossuite (deze kan worden opgevraagd bij via info@puurosteo.nl).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PuurOsteo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar­making en ongeoor­loofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gege­vens niet goed bevei­ligd zijn of er aanwij­zingen zijn van mis­bruik, neem dan contact op met ons via info@puurosteo.nl

Alle gegevens worden op­geslagen in het soft­warepro­gramma Crossuite. Crossuite staat ervoor in dat de persoons­gegevens die door Puur­osteo middels de Web Appli­catie zijn inge­voerd zo goed als redelijker­wijs mogelijk worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeauto­riseerde toegang en wijziging door niet-Gebruikers. De door Crossuite te nemen maat­regelen waar­onder maat­regelen zoals ge­noemd in de NEN7510 met betrek­king tot beschik­baarheid, integri­teit en vertrouwe­lijkheid, garan­deren reke­ning houdend met de stand van de tech­niek en van de tenuit­voerleg­ging, een passend beveiliging­sniveau gelet op de risico’s die de verwer­king en de aard van te bescher­men gege­vens met zich mee­brengen.

De persoonsgegevens die PuurOsteo of klant middels de Web Applicatie heeft ingevoerd worden opgeslagen in databases en back-ups die onder beheer van door Crossuite ingeschakelde derden staan, de zogenaamde subverwerkers. Crossuite legt aan subverwerkers dezelfde verplichtingen op als Leverancier heeft richting Afnemer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoons­gegevens verwerken

PuurOsteo verwerkt uw persoons­gegevens voor de volgen­de doelen:
• Het bijhouden van een medisch dossier voor het ver­lenen van een goede behan­deling.
• Het afhan­delen van uw betaling
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienst­verlening uit te kunnen voeren
• U de mogelijk­heid te bieden een account aan te maken
• PuurOsteo verwerkt ook persoons­gegevens als wij hier wettelijk toe ver­plicht zijn, zoals gege­vens die wij nodig hebben voor onze belasting­aangifte.

Behandelings­overeen­komst
Voor het tot stand komen van een behandelings­overeen­komst moet de klant zich bij de PuurOsteo inschrij­ven en een af­spraak maken voor een eerste consult. De behandelings­overeen­komst wordt aan­gegaan tussen de patiënt met een zorg­vraag en de osteo­paat en komt tot stand indien de patiënt, dan wel diens vertegen­woor­diger indien dit is vereist op grond van art. 7:465 BW, kenbaar heeft gemaakt de overeen­komst te willen aan­gaan.

Geauto­matiseerde besluit­vorming
PuurOsteo neemt niet op basis van geauto­matiseerde verwer­kingen besluit­en over zaken die (aan­zienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om beslui­ten die worden genomen door computer­programma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoor­beeld een mede­werker van Puur­Osteo) tussen zit.

Hoe lang we persoons­gegevens bewaren
PuurOsteo bewaard u medische gegevens mini­maal 15 jaar en voldoet daarmee aan de Wet Genees­kundige Behandel­overeen­komst (WGBO).

Delen van persoons­gegevens met derden
Het medisch dossier wordt niet met der­den (huisarts, zorgver­zekeraar, ed.) gedeeld, tenzij de patiënt hier na­drukkelijk toe­stemming voor heeft gegeven of indien dit nodig is voor de uit­voering van onze overeen­komst met u of om te vol­doen aan een wettelijke ver­plichting. Met bedrijven die uw gege­vens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers­overeen­komst om te zorgen voor een­zelfde niveau van beveili­ging en vertrouwe­lijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijk­bare tech­nieken, die wij gebruiken
PuurOsteo gebruikt alleen tech­nische en func­tionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekst­bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opge­slagen op uw com­puter, tablet of smart­phone. De cookies die wij gebrui­ken zijn nood­zakelijk voor de tech­nische werking van de website en uw gebruiks­gemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en ont­houden bijvoor­beeld uw voorkeurs­instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website opti­maliseren. U kunt zich af­melden voor cookies door uw interne­tbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daar­naast kunt u ook alle infor­matie die eerder is opgeslagen via de instel­lingen van uw browser verwij­deren.

Gege­vens inzien, aan­passen of verwij­deren 
U heeft het recht om uw persoons­gegevens in te zien, te corri­geren of te verwij­deren. Daar­naast heeft u het recht om uw even­tuele toestem­ming voor de gegevens­verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwer­king van uw persoons­gegevens door Puur­Osteo en heeft u het recht op gegevens­overdraag­baarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoons­gegevens die wij van u beschik­ken in een computer­bestand naar u of een ander, door u genoemde organi­satie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens­overdraging van uw persoons­gegevens of verzoek tot intrekking van uw toe­stemming of bezwaar op de verwerking van uw persoons­gegevens sturen naar info@puurosteo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteits­bewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoort­nummer en Burger­service­nummer (BSN) zwart. Dit ter bescher­ming van uw privacy. We reageren zo snel moge­lijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Datalek
Een datalek (bijvoor­beeld een gehackt of gestolen laptop) wordt zo snel mogelijk door Puur­Osteo gemeld bij de auto­riteit persoons­gegevens. Indien privacy­gevoelige data gelekt zijn wordt de klant hier­over ingelicht.

Klachten en geschil­len
PuurOsteo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijk­heid heeft om een klacht in te dienen.

Klachten­functionaris
Uw osteopaat is verplicht om klachten in behan­deling te nemen en tot een oplossing te komen. Komt u er niet uit in een persoon­lijk gesprek, dan kunt u uw klacht (schrif­telijk) kenbaar maken bij de osteo­paat. Na ontvangst van de klacht zal de osteo­paat zo spoedig mogelijk de klachten­functionaris inscha­kelen. De klachten­functionaris is er om u te horen, te adviseren en te helpen met het formul­eren van uw klacht. De klachten­functionaris is een onafhanke­lijke derde, aange­wezen door het NRO om u van gratis advies te dienen met betrek­king tot de indiening van de klacht, het bijstaan bij het formu­leren van de klacht en het onder­zoeken van de mogelijk­heden om tot een oplossing van de klacht te komen.Uw osteo­paat is aange­sloten bij de Klachten­regeling en Klachten­functionaris van het Neder­lands Register voor Osteo­pathie. Meer informatie: klachten-regeling
Geschillen­commissie Osteo­pathie
Mocht u er gezamenlijk, of met bemidde­ling van de klachten­functionaris, niet uit­komen, dan kunt u uw klacht voor­leggen aan de onaf­hankelijke Geschillen­commissie Osteo­pathie. Deze geschillen­commissie is onder­gebracht bij de Stichting Geschillen­commissies Consumenten te Den Haag en is erkend door het ministerie van VWS. De geschillen­commissie doet een bindende uitspraak. De Klachten- en Geschillen­regeling Osteo­pathie verwijst naar Algemene Voor­waarden. Deze zijn tot stand gekomen door overleg tussen de Consu­menten­bond, de Patiënten­federatie Nederland, het NRO en de NVO. Meer informatie: voor patiënten

Tuchtrecht
Behalve de klachten- en geschillen­regeling vallen osteopaten onder tuchtrecht. De uitvoering van het tuchtrecht is in handen van:
• College van Toe­zicht (behandelt tucht­zaken)
• College van Beroep (behandelt een evt. beroep bij tucht­zaken)

U kunt zich wenden tot het NRO secre­tariaat om een klacht te melden. Het secre­tariaat behandelt uw klacht niet inhoudelijk maar verwijst u direct naar de klachten­functionaris en/of de juiste commissie.

NRO Secretariaat
Janssoniuslaan 32
3528 AJ Utrecht
Tel: 030 – 3040015
E-mail: info@osteopathie-nro.nl

Algemene Voor­waarden Osteo­pathie
Op de diensten die de in het NRO geregi­streerde osteo­paat levert zijn ‘Algemene Voor­waarden Osteo­pathie’ van toepassing. Deze voor­waarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consu­menten­bond, de Patiënten­federatie Neder­land, het Nederlands Register voor Osteo­pathie en de Neder­landse Vereniging voor Osteo­pathie in het kader van de SER Coördinatie­groep Zelf­regulerings­overleg en zijn in werking getreden per 1 januari 2017.
Meer infor­matie: algemene voorwaarden